ØkonomiGuiden.no  - din hjelp til god økonomi!

®

- en båtreise du aldri glemmer

Banker

Boliglån

Billån

Båtlån

Forbrukslån

Ungdomslån

Refinans

Kredittkort

Forsikringer

Fond/Aksjer

Gjeldshjelp

Regnskap

Boligstrøm

Bredbånd

Linker


 

Bruk pengene riktig

- SHOP billig!

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fond

Fond

 

Hva er et fond?

Et fond er en kollektiv spareform. Du kjøper andeler i fondet og pengene dine blir investert sammen med de andre andelseiernes penger. Fondets forvaltningskapital (andelseiernes penger) investeres av fondsforvalteren i ulike verdipapirer som for eksempel obligasjoner eller aksjer. Stiger verdien på obligasjonene/aksjene, stiger også verdien på dine andeler.

Dersom fondets verdipapirer synker i verdi, så synker også verdien på dine andeler.

Verdipapirfondet, som er en egen juridisk enhet, eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og hver andelseier tildeles nye andeler i fondet tilsvarende den del hans nye midler utgjør av fondets totale verdi på tegningstidspunktet. Andelseierne har ikke økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering.

Kilde: Samarbeidspartner

For å sikre at den enkelte andelseiers midler forvaltes forsvarlig, er et verdipapirfonds virksomhet regulert av myndighetene gjennom lov om verdipapirfond. Verdipapirfondloven stiller også krav til hvordan forvaltningsselskapet skal være organisert. Verdipapirfondene og forvaltningsselskapene er videre underlagt tilsyn av Finanstilsynet, som med visse mellomrom er på stedlige inspeksjoner hos forvaltningsselskapene for å kontrollere at lovbestemmelsene blir fulgt opp. Ideen med et verdipapirfond er altså at enkeltpersoner kan gå sammen for å delta i verdipapirmarkedet, og gjennom fondet, diversifisere sine investeringer (det vil si etablere en bredt sammensatt verdipapirportefølje). 

Gjennom å diversifisere fondets investeringer reduseres sannsynligheten for store fall i fondets verdi som følge av store verdifall i enkelte verdipapirer. Verdipapirfondloven fastsetter visse overordnede krav til hvordan et verdipapirfonds portefølje skal settes sammen for å sikre diversifisering av fondets plasseringer. Kilde: Verdipapirfondenes forening (www.vff.no).

 

Hva er et aksjefond?

Kort fortalt så er et aksjefond det man kan kalle for en kollektiv investering, hvor en stor gruppe enkeltpersoner går sammen i et fellesskap for å plassere penger i aksjemarkedet. Aksjefond passer for alle som skal spare eller investere - uansett inntekt, formue, alder og sparehorisont. En slik plassering er enkel, fleksibel og kostnadseffektiv. Samtidig får man en bredt sammensatt portefølje som reduserer sannsynligheten for de store verdifallene. For å sikre at den enkelte andelseiers midler forvaltes forsvarlig er aksjefondets forvaltningsselskap underlagt med en streng regulering og kontroll. Fondet forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet, mens det eies av andelseierne. Det er ingen begrensninger i antall andeler i et aksjefond. Andelseierne har ingen økonomiske forpliktelser overfor fondet utover sin egen investering. En fondskonto kan enkelt settes opp via nettbanken, men man kan også ta kontakt med fondsforvaltere (se våre samarbeidspartnere). Det er som regel et minstebeløp ved engangskjøp i fond. Dette er i størrelsesorden på noen få tusenlapper, eller det kan være noen hyndrelapper dersom man inngår en spareavtale. Man kan selv følge med på fondets avkastning i både aviser og på internett. I et aksjefond har man innløsningsrett på investeringen din, noe som betyr at maner garantert å kunne selge andeler når når dette er ønskelig, og pengene ved et slik salg overføres direkte til andeleierens konto i løper av et par dager etter salget.

 

Det finnes flere typer av fond, som eksempelvis: Kombinasjonsfond, Rentefond, Obligasjonsfond og Pengemarkedsfond.

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Et rentefond kan deles i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Forskjellen er at obligasjonsfond kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko og mulighet for høyere avkastning. Over tid kan du forvente å få noe høyere avkastning enn på høyrentekonto i bank.

I obligasjonsfond er det muligheter for bedre avkastning enn i pengemarkedsfond. Til gjengjeld er det noe større verdisvingninger. Et obligasjonsfond kan forventes å gi bedre avkastning enn pengemarkedsfond. Obligasjonsfond er som regel mest lønnsomt når rentenivået er stabilt eller på vei nedover. Ofte er rentefall sammenfallende med fallende aksjemarkeder. Det kan derfor være klokt å spare i både obligasjons- og aksjefond.

Pengemarkedsfond er et alternativ til sparing i bank. Du kan forvente å få litt høyere avkastning enn på sparekonto. Et pengemarkedsfond har som mål å først og fremst bevare kjøpekraften på pengene, og viktige prinsipper bak er derfor - Lav risiko - Unngå ubehagelige overraskelser.


 

 

Aksjer

Aksjer

 

Hva er en aksje?

Aksjer er verdipapirer, og når en virksomhet (et firma) etablerer seg som et aksjeselskap utstedes et dokument (en aksje) til de investorer (privatpersoner - bedrifter - institusjoner) som er villige til å skyte inn penger i virksomheten, i forhold til den kapitalen den enkelte innbetaler (investerer). Dersom et virksomhet trenger 100.000 kroner i egenkapital for å kunne starte opp, kan beløpet skaffes til veie ved legge ut 1 000 aksjer for salg. Hver aksje får da et pålydende på 100 kroner. Hvis du ser muligheter for at dette selskapet skal lykkes og investerer 5. 000 kroner så mottar du 50 aksjer i dette, og gratulerer - du er nå en aksjonær, og du har en aksjeportefølje på 50 aksjer!

Det samlede beløp som er investert i selskapet kalles for Aksjekapital (AK). Merk: En aksjonær kan eie alt fra èn aksje til alle aksjene.

Tidligere ble det utstedt aksjer i form av papirdokumenter, med som alt annet skjer dette nå elektronisk, og det er normalt at en kvittering for det investerte beløp sendes via en kontoutskrift fra Verdipapirsentralen (VPS). Dette er da en bekreftelse på at du er eier i selskapet. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder for alle virksomheter som er børsnotert.

 

Hva innebærer det å være aksjonær?

Når man har investert i aksjer så betyr dette at man har en fast eierandel i selskapet, men  siden den økonomiske hverdagen er i kontinuerlig endring i større og mingdre grad vil selskapets verdi endre seg over tid i positiv eller negativ retning. Dette gjelder først og fremst om selskapet tjener eller taper penger. Tjener selskapet penger vil aksjeverdien stige (troen på selskapet øker) mens det motsatte skjer dersom selskapet taper penger (troen på selskapet minker). Slike forhold vil derfor direkte påvirke verdien av selskapets aksjer - og din investering.

Dersom selskapet går med overskudd er det normalt at det deles ut en del av overskuddet til aksjeeierne (aksjeutbytte), og hver enkelt aksje gir da rett til samme andel av overskuddet. Eksempel: Det er i "ditt" selskap bestemt at det skal deles ut et aksjeutbytte på kr. 2.75 per aksje. Dette betyr da for deg at du med dine femti aksjer får utbetalt tilsammen kr. 137.50 til din konto.

Men det å eie aksjer betyr mer enn å få utbytte. Som aksjeeier har du også andre rettigheter som for eksempel medbestemmelsesrett i viktige beslutninger for selskapet og fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer når selskapet eventuelt bestemmer seg for å legge ut slike for salg (foretar en aksjeemisjon - for å skaffe tilveie mere kapital).

En aksjen er et verdipapir, og du som eier kan disponere denne slik du selv ønsker. Vil du selge den så kan du gjøre det, vil du gi den bort som gave eller arv, eller vil du pantsette den så kan du også gjøre det, men du må være oppmerksom på at når en aksje (ditt verdipapir) overføres til en nye eier, så følger alle rettigheter med til den nye eieren. Med dette fremkommer at en aksjer er både et investeringsobjekt, et alternativ for sparing og en kaptialkilde.

 

Hvor kan du kjøpe aksjer?

Dersom du ønsker å investere i et selskap og ikke er så kjent med hvordan aksjer kjøpes og selges så anbefaler vi deg å ta kontakt med den banken du normalt benytter. De kan gi deg all nødvendig informasjon og anbefalinger.

 

Se også her: Oslo Børs

 


 

 EnummerGuiden.no - Vit hva du spiser!


- startstedet for din drømmeferie

FørstegangsLån.no

AltomLondon.no


 

Om oss * Kontakt * Annonsere

 

ØkonomiGuiden.no er ikke en utlåner eller finansiell tjenesteleverandør. Annonser til finansielle tjenester som vises ØkonomiGuiden.no

er betalt reklame. ØkonomiGuiden.no garanterer ikke at det tilbudet en annonsør viser kan være aktuelt for deg.

Din kvalifisering for aksept av enhver annonsørs tilbud er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for annonsøren.

ØkonomiGuiden.no © ®